ताजमहाल नवा प्रकाश कारंजी, जल संचालन(104)
९. ताजमहाल वास्तूवर नवा प्रकाश
0
Details

२४ कारंजी उडतात त्याला पाणी कुठून आणले जाते? १३ पुर म्हणजे मोटा चालवायला जागा कुठे असावी? पाणी साठवण्यासाठी कुठे सोय आहे?

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs