એ મનને ચોંકાવનારો ચમત્કાર (E Book 100)
४. Naadi - English,हिन्दी, गुजराती, तमिळ नाड़ी ग्रंथ भविष्य ई पुस्तके PPT
0
Details

સ્વર્ગીય શ્રીમતી મેધા દિવેકરે અંગ્રેજી આવૃત્તિમાંથી સ્ક્રિપ્ટનો અનુવાદ કર્યો હતો. હું તેને એક જ વાર મળ્યો હતો. તેણી મને અનુવાદ પૃષ્ઠો ઇમેઇલ કરતી હતી. હું સામના ટાઇમ્સ, સુરત મોકલતો હતો. મહાન નાડી પ્રે ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs