ADD
Go to Cart
प्रज्ञालोक संचित व प्रारब्धकर्म आक्षेप ( E Book 72)
0
Product Description

माणूस जन्माला आला तेव्हा त्याला पुर्वकर्म नव्हते मग कर्मफल ते काय? विर्श्वातील घटना अगोदरच (नियती)ठरून गेल्या आहेत यातील ‘अगोदर’ म्हणजे केंव्हा? वगैरे प्रश्नांची उत्तरे शोधा...विर्श्वाचे 'कर्म हे विर् ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs