६. अध्याय ५१ ते ५३ अध्याय निहाय तक्ता (E Book 18)
१. मराठी ईपुस्तके : भक्ति मार्ग प्रदीप, गुरुचरित्र, श्रीपाद श्रीवल्लभ लीला वैभव
0
Details

१ नोव्हें १३५३ दिनांकाची कुंडली ५. मी (श्रीपादवल्लभ) अतर्धान पावलो की तीन वर्षां नतंर च्या कृष्ण द्वादशीला हा ग्रंथ श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामतृ माझ्या पादकांच्या जवळ ठेऊन ऐकव. त्यावेळी दर्शनर्शासाठी ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs