નાડીગ્રન્થ ભવિષ્ય(E Book 40)
४. Naadi - English,हिन्दी, गुजराती, तमिळ नाड़ी ग्रंथ भविष्य ई पुस्तके PPT
0
Details

નાડીગ્રંથ ભવિષ્ય અંગેના શ્રી શશિકાંતભાઈ ઓકના પુસ્તકની આ પ્રથમ ગુજરાતી આવૃત્તિ પ્રકાશિત કરતાં મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. શ્રી શશિકાંતભાઈ ઓક નિવૃત્ત વિંગકમાંડર છે. તેમની અને મારી ઓળખાણ ઈ.સ. ૨૦૦૬માં થઈ હતી. ...Read More

More in category

Get Premium Website Themes
for your Desktop

Redirecting to Web Console in 3 secs